Si te rezervojme “Branded Fares” dhe bagazhe me OS/LH

Te dashur agjente,


Ju tashme e dini qe ne tarifat “Light Fares” me OS/LH perfshihet vetem bagazhi I dores deri 8 Kg. Per te rezervuar bagazh ekstra ka 2 menyra ;


Ne FOCALPOINT :

  • Menyra 1 : Selektimi I  tarifes/FareBasis qe ka te perfshire bagazhin psh Economy Classic ose Flex

  • Menyra 2: Rezervimi vecmas I bagazhit si sherbim suplementar DAS

Menyra e pare, agjentit I duhet te forcoje Fare , pra te percaktoje ne komanden e kuotimit Fare Basis e duhur (ate qe perfshin dhe bagazhin)  me komanden:

>FQ@xxxxxx/DAS*/COS      ku    xxxxxxxx- Fare Basis


Psh:


Ne rezervimin e meposhtem:


Nese itinerari kuotohet me komanden standarde, FQ  sistemi jep cmimin me te lire per itinerarin ne klasen K si me poshte:


 >FQCOS/ET 

   PSGR                  FARE     TAXES         TOTAL PSG DES  

FQG 1         EUR      120.00      86.08       206.08 ADT      

    GUARANTEED AT TIME OF TICKETING                            

GRAND TOTAL INCLUDING TAXES ****     EUR       206.08          

            **ADDITIONAL FEES MAY APPLY**SEE >FO·              

       **CARRIER MAY OFFER ADDITIONAL SERVICES**SEE >FQ/DASO·  

    ADT      LAST DATE TO PURCHASE TICKET: 17SEP15             

    ADT      E-TKT REQUIRED                                    

BAGGAGE ALLOWANCE                                               

ADT                                                            

 OS TIAVIE  0PC                                                

   BAG 1 -  15.00 EUR    FIRST BAG                             

   BAG 2 -  15.00 EUR    FIRST BAG                              

   MYTRIPANDMORE.COM/BAGGAGEDETAILSOS.BAGG                                                                         

 OS VIETIA  0PC                                                

   BAG 1 -  15.00 EUR    FIRST BAG                              

   BAG 2 -  15.00 EUR    FIRST BAG                             

   MYTRIPANDMORE.COM/BAGGAGEDETAILSOS.BAGG                                                                                  

CARRY ON ALLOWANCE                                              

 OS TIAVIE  1PC                                                

   BAG 1 -  NO FEE       CARRYON HAND BAGGAGE ALLOWANCE        

 OS VIETIA  1PC                                                

   BAG 1 -  NO FEE       CARRYON HAND BAGGAGE ALLOWANCE        

   BAGGAGE DISCOUNTS MAY APPLY BASED ON FREQUENT FLYER STATUS/ 

Nese kerkohet qe cmimi te perfshije dhe bagazhin atehere kontrollohet FD me qellim qe te percaktohet Fare Basis i duhur (ai me bagazh te perfshire)


>FD01FEBTIAVIE-K/OS

FARES LAST UPDATED 16SEP 1506

>FDTIAVIE01FEB-K/OS                                            

TIA-VIE MON-01FEB16 OS                                          

MPM 595 EH                                                     

**ADDITIONAL TAXES/FEES MAY APPLY**                            

PUBLIC FARES                                                   

     CX    FARE   FARE     C  AP  MIN/    SEASONS...... MR GI DT

           EUR    BASIS             MAX                        

  1  OS   120.00R K10LGT3D K    +  3/12M                R  EH  

  2  OS   160.00R K10CLS3D K    +  3/12M                R  EH  

  3  OS   240.00R K10FLX3D K    +  3/12M                R  EH  

      END

>


Ne rastin konkret konstatohet qe Farebasis me I lire I cili  perfshin dhe nje bagazh free eshteK10CLS3D, Keshtu qe forcohet ky Fare duke I shtuar FareBasis  komandes se kuotimit :


>FQ@K10CLS3D/COS/ET --

>FQ@K10CLS3D/DAS*/COS/ET -- kjo komande  shfaq dhe sherbimet suplementare qe ofron linja ajrore.


>FQ@ K10CLS3D /DAS*/COS                                        

   PSGR                  FARE     TAXES         TOTAL PSG DES  

FQG 1         EUR      160.00      86.08       246.08 ADT 

GUARANTEED AT TIME OF TICKETING                             

GRAND TOTAL INCLUDING TAXES ****     EUR       246.08          

             **ADDITIONAL FEES MAY APPLY**SEE >FO·             

    ADT      LAST DATE TO PURCHASE TICKET: 17SEP15             

    ADT      E-TKT REQUIRED                                     

             THE FOLLOWING RULES FOR FARE BASIS K10CLS3D       

                     -RULES VALIDATION MET                     

             THE FOLLOWING RULES FOR FARE BASIS K10CLS3D       

                     -RULES VALIDATION MET                      

FARE BASIS CODE MODIFIED FARE                                  

BAGGAGE ALLOWANCE                                              

ADT                                                            

 OS TIAVIE  1PC                                                 

   BAG 1 -  NO FEE       UPTO50LB/23KG AND UPTO62LI/158LCM     

   BAG 2 -  75.00 EUR    UPTO50LB/23KG AND UPTO62LI/158LCM     

   MYTRIPANDMORE.COM/BAGGAGEDETAILSOS.BAGG                     

 OS VIETIA  1PC                                                

   BAG 1 -  NO FEE       UPTO50LB/23KG AND UPTO62LI/158LCM     

   BAG 2 -  75.00 EUR    UPTO50LB/23KG AND UPTO62LI/158LCM      

   MYTRIPANDMORE.COM/BAGGAGEDETAILSOS.BAGG                     

CARRY ON ALLOWANCE                                             

 OS TIAVIE  1PC                                                 

   BAG 1 -  NO FEE       CARRYON HAND BAGGAGE ALLOWANCE        

 OS VIETIA  1PC                                                

   BAG 1 -  NO FEE       CARRYON HAND BAGGAGE ALLOWANCE        

BAGGAGE DISCOUNTS MAY APPLY BASED ON FREQUENT FLYER STATUS/    

ONLINE CHECKIN/FORM OF PAYMENT/MILITARY/ETC.                   

ADDITIONAL SVC                         FOR DETAIL >DAS*L·      

LN  VEN DESCRIPTION                     PTC     AMNT CUR SEG   F

1   OS  OXYGEN                          ADT   350.00 EUR 01    

2   OS  UNACCOMPANIED MINOR             ADT    50.00 EUR 01     

3   OS  OXYGEN                          ADT   350.00 EUR 02    

4   OS  UNACCOMPANIED MINOR             ADT    50.00 EUR 02    

5   OS  PRE RESERVED SEAT ASSIGNMENT    ADT   BOOK THRU SEAT MAP

6   OS  PRE RESERVED SEAT ASSIGNMENT    ADT   BOOK THRU SEAT MAP


Menyra e dyte, bagazhi shtohet vecmas si sherbim suplementar dhe per kete sherbim leshohet nje dokument I vecante elektronik- EMD.


FQ1  - S1-2                                    AP 17SEP15 60/AG

 P1  PROVA/GAL                 ADT   G  17SEP15 *  EUR  206.08 

 TIA OS VIE 67.48 OS TIA 67.49 NUC134.97END ROE0.889078        

 FARE EUR120.00 TAX 12.50AL TAX 4.00HA TAX 10.00IX TAX 8.30AT  

 TAX 7.00QD TAX 18.28ZY TAX 10.00YQ TAX 16.00YR                 

 TOT EUR206.08                                                 

              ***ADDITIONAL FEES MAY APPLY*SEE>FO1·            

 S1   FB-K10LGT3D                                              

      BG-0PC  NB-01FEB    NA-01FEB                              

 S2   FB-K10LGT3D                                              

      BG-0PC  NB-10FEB    NA-10FEB                             

 FARE RESTRICTION APPLY                                        

 LAST DATE TO PURCHASE TICKET: 17SEP15                          

 T S1-2/COS/ET/TA3OZ4 

             

Per te shfaqur dhe rezervuar sherbimet suplementare duhet te perdoren komandat e DAS si ne vijim:


>FQ/DASO/COS (kini parasysh qe kjo aplikohet vetem per Tarifat Light)


ADDITIONAL SVC                         FOR DETAIL >DAS*L·      

LN  VEN DESCRIPTION                     PTC     AMNT CUR SEG   F

1   OS  1ST BAG UPTO50LB23KG 62LI158CM  ADT    15.00 EUR 01    

2   OS  OXYGEN                                  ADT   350.00 EUR 01     

3   OS  UNACCOMPANIED MINOR             ADT    50.00 EUR 01    

4   OS  1ST BAG UPTO50LB23KG 62LI158CM  ADT    15.00 EUR 02    

5   OS  OXYGEN                          ADT   350.00 EUR 02    

6   OS  UNACCOMPANIED MINOR             ADT    50.00 EUR 02    

7   OS  PRE RESERVED SEAT ASSIGNMENT    ADT   BOOK THRU SEAT MAP

8   OS  PRE RESERVED SEAT ASSIGNMENT    ADT   BOOK THRU SEAT MAP


>DAS01L1*01L4  - Komanda me te cilen rezervohet 1 bagazh RT ku 01-nr I bagazheve dhe L1&L4 nr rendor ne listen e sherbimeve suplementare te ofruara nga linja ajrore.


>DAS01L1*01L4                                    

*   OS  1ST BAG UPTO50LB23KG 62LI158CM  REQUESTED

*   OS  1ST BAG UPTO50LB23KG 62LI158CM  REQUESTED


>*SI

** SPECIAL SERVICE REQUIREMENT **                              

SEGMENT/PASSENGER RELATED                                      

S 1. OS  0848 K  01FEB TIAVIE                                  

    P 1. PROVA/GAL        ASVC KD 1  C/0CC/FBAG/FIRST CHECKED B-AG/A                      

                          FBAG KK 1  FIRST BAG UP TO 50LB 23KG -62LI 158CM                

S 2. OS  0847 K  10FEB VIETIA                                  

    P 1. PROVA/GAL        ASVC KD 1  C/0CC/FBAG/FIRST CHECKED B- AG/A                      

                          FBAG KK 1  FIRST BAG UP TO 50LB 23KG - 62LI 158CM   

Shenim:    Statusi KD – linja ajrore e ka konfirmuar kerkesen per sherbimin perkates


>*DAS

ADDITIONAL SERVICES                                         

PASSENGER PROVA/GAL                                        

LN SUP DESCRIPTION            STAT AMNT   CUR FLT DETAIL   

01 OS  1ST BAG UPTO50LB23KG 6 CD   15.00  EUR OS0848 TIAVIE

02 OS  1ST BAG UPTO50LB23KG 6 CD   15.00  EUR OS0847 VIETIA

Shenim: CD- Konfirmuar


Pasi te jete leshuar bileta, agjencia IATA leshon dhe EMD me komanden:


>EMDI/IC123456769874

============***************================


Ne SMARTPOINT :


Menyra e parë:


Selektimi I tarifes (Branded Fares) qe perfshin bagazh falas.

Ne momentin qe kuotohet itinerarin me komandat FQBB/FQ sistemi jep cmimin me te lire ne klasen perkatese. Klikimi  tek cmimi qe eshte me ngjyre jeshile ben qe te shfaqen te gjitha tarifat per klasen e rezervuar/ “Branded Fares”.

Sic verehet me poshte, per te njejten klase K ekzistojne 3 tarifa te ndryshme qe perfshijne sherbime te ndryshme. “Economy Light” nuk ka te perfshire bagazhin keshtu qe duhet  selektuar “Economy Classic “ per te dyja segmentet TIA>VIE dhe VIE>TIA nese kerkohet cmimi me bagazh per te gjithe itinerarin.

Klik “FARE QUOTE”

Klik “REBOOK”

Rezervimi ka 2 kuotime FQ1 pa bagazh dhe FQ2 me 1PC bagazh te perfshire. 

Mbahet vetem kuotimi qe ju intereson dhe anullohet tjetri me komanden: > FX1( ku 1- nr I FQ)


Menyra e dyte: 


Rezervimi I bagazhit vecmas si sherbim suplementar duke perdorur ikonen  ne rastet kur itinerari eshte kuotuar pa bagazh.

Mjafton te klikohet ne ikonen  , te percaktohet numri i bagazhit per secilin segment udhetimi sic tregohet me poshte dhe klik  “REVIEW”: 


Klik “APPLY”


Pasi behet refresh PNR me komanden >IR konstatohet se sherbimi suplementar, ne kete rast bagazhet, jane shtuar ne PNR dhe konfirmuar nga linja ajrore pasi kane statusin “KD” ne *SI dhe “CD” tek *DAS.


Pasi te jete leshuar bileta, agjencia IATA leshon dhe EMD me komanden:


>EMDI/IC123456769874

0 comments