GLOBAL EXCHANGE MANAGER -GEM


GEM eshte nje aplikacion I ri I cili konsiston ne automatizimin e procesit te exchange-it/reissue te biletave elektronike.


Nepermjet ketij aplikacioni eshte e mundur te merret nje New Fare bazuar ne itinerarin e ndryshuar ne PNR (rebooking/rerouting) per biletat “before departure” pra, kur udhetimi nuk eshte kryer ende, gjithashtu dhe per biletat  “after departure”,kur nje pjese e udhetimit eshte kryer. Pasi te siguroheni per  Fare calculation , Filed Fare eshte gati per procesin e exchange/reissue dhe maskat e  exchange-it ruhen ne PNR.

Per procesin e  exchange/reissue eshte gjithashtu e mundur te perdorni FF qe e keni ruajtur ose te krijoni nje FF manual.


Bileta e re e leshuar si exchange ka indikatorin e cmimit  B ose M dhe eshte gjithmone pergjegjesia e agjentit te kontrolloje rregullat e tarifes sidomos Categorine 16.

GEM krahason Fare dhe taksat e biletes origjinale me Fare-in e ri dhe automatikisht aplikon difierencat por ne te njejten kohe agjenti mund ti modifikoje rezultatet manualisht.


Me  GEM eshte e mundur te vendoset gjoba si  Takse e re, si Q surcharge (ne Fare) ose per gjoben mund te leshohet EMD, gje qe behet  automatikisht gjate procesit te exchange/reissue.


Si funksionon GEM aktualisht.


Exchange/reissue  I pare dhe I dyte para nisjes( before departure) –  Fare krijohet bazuar ne komanden >FQ<.

Exchange/reissue I pare dhe I dyte pas nisjes ( after departure) – Fare krijohet bazuar ne komanden me daten origjinale te leshimit te biletes


>FQ.Tddmmmyy<.


Nese nuk arrihet te kalkulohet Fare I deshiruar duke perdorur komandat e mesiperme (ne shumicen e rasteve si  rezultat I Kategorise 5 ku psh thuhet se

bileta e re duhet te leshohet brenda 3 ditesh pasi rezervimi eshte kryer) GEM do I ofroje agjenteve te zgjedhin disa komanda shtese si psh. >FQT< e cila injoron daten e krijimit te PNR. Pervec kesaj GEM ofron  opsione te tjera te FQ-se per kalkulim automatik si psh.

>FQ.Hddmmmyy<, >FQ@Fare basis< ose mundesine per te shtuar kodin e PTC  (passenger type code – psh. YTH per youth) ose  account code ne rastin e private Fares.


>FQ.Hddmmmyy< = kuoton itinerarin me Fare-in e dates se specifikuar ne komande dhe me taksat aktuale. 


>FQ@Fare basis< = kuoton itinerarin me Fare dhe Tax aktuale te fare basis te specifikuar ne komande.


GEM gjithashtu ofron opsione te tjera per kalkulim manual si psh. “involuntary rebooking”, “involuntary rerouting” ose “manual mask” e cila mund te

 perdoret nga agjentet per te krijuar FF manualisht duke mos perdorur komandat kriptike.


Per exchange-et para nisjes( before departure) mund te perdoret si PNR origjinale me numer bilete ashtu dhe nje PNR e re pa numer bilete.

Filed Fare ruhet ne PNR dhe eshte gati per te kryer exchange/reissue automatikisht.

Mund te perdoret gjithashtu Filed Fare qe keni ruajtur ne PNR .


Ekzistojne 3 menyra si ta vendosni gjoben:


a)si Take

b)ne  Fare si  Q surcharge ne Fare calculation

c)ne EMD – EMD krijohet dhe leshohet automatikisht gjate procesit te reissue.                                          

Maska e exchange-it krijohet  automatikisht  dhe mund te modifikohet nga agjenti.

GEM ben krahasimin e emrit te pasagjerit ne PNR me emrin  ne bileten origjinale dhe nese nuk perputhen  shfaqet nje mesazh paralajmerimi.

Itinerari I ndryshuar duhet te rezervohet ne klasat e duhura pasi GEM nuk perdor komanden  >FQBB< .


Ne rastet e exchange para nisjes (before departure) (>FQ< ) duhet te konsultoni ; ticketing time limit ose advanced purchase (ADVP) ne Categorine  5 te

Fare-it qe keni aplikuar. Nese ndonje nga keto kushte nuk eshte permbushur atehere pergjigja e sistemit do jete  NO VALID FARES. Ne raste te tilla, per te ruajtur Fare-in e deshiruar eshte e domosdoshme te zgjidhni opsione te tjera te FQ si psh. >FQT< etj.

Filed Fare duhet te krijohet per cdo pasagjer me vete.


Ne rastin e exchange/reissue te biletave te agjencive jo IATA, PNR nuk mund te hapet nga Queues. Ne keto raste  PNR duhet te mbahet ne queues dhe te rihapet  me komanden *RECLOC.


Ne rastin e exchange/reissue te biletave pjeserisht te perdorura (after departure) te gjitha segmentet ,edhe ato te fluturuara duhet te selektohen me qellim qe rikalkulimi I biletes te behet nga origjina e udhetimit.


Exchange/reissue i biletave  IT –  Fare original dhe/ose Equivalent duhet te vendoset manualisht nga agjenti ne hapin 2(step 2) pas komandes “Calculate” .


Per shume informacion ju lutemi hapni materialin bashkangjitur ose na kontakoni ne galileo@travelportalbania.com telefon: +355042251720

0 comments