CEE Repricer

Gjeni cmimet më të favorshme për rezervimet ekzistuese. Ju zgjidhni se cilat rezervime duhet t'i nënshtrohen CEE repricer-it . Ju vendosni nivelin e dallimit midis çmimeve origjinale dhe të reja. Repricer CEE ju informon në lidhje me kursimet me e-mail.

Më shumë te ardhura nga rezervimet ekzistuese

  • Gjetja e një çmimi më të mirë për ju do të thotë kursim

  • Kursime të rëndësishme të kostos

  • Rregullimi individual i rregullave të rivlerësimit

  • Rivlerësimi automatik

  • Raport përmbledhës mbi kursimet