Skip navigation »

Loading...

Ju jeni tek: Faqja kryesore |

KURSI REFRESH

kurs peseditor

 KURSI REFRESH

Qëllimi: Rikujtimi dhe përsëritja e njohurive bazë për sistemin Galileo. Mundësia e ndjekjes  vetëm e disa temave në bazë të kërkesave Tuaja.

Përmbajtja:

Rezervimi + queue: përsëritja e të gjitha hapave të procedurës së rezervimit, SSR, OSI, vlerësimi, seating

Hotelet + automjetet: disponibiliteti, rezervimi

Viewpoint: rezervimi, dhënia e biletave, hotelet, automjetet, seating, queue

Njohuritë e kërkuara përpara fillimit të trajnimit: Njohja e hyrjeve bazë të sistemit  Galileo, praktika respektive e punës në agjensinë turistike

Afati: 19.02.07 - 22.02.07

Në qoftë se jeni të interesuar për një afat të caktuar, na konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në adresën:

 

Shënim: Në princip trajnimet Galileo i ofrohen klientëve tanë  falas.

Ju lutem, kini parasysh që kapaciteti i vendeve të trajnimit është i kufizuar. Në rast se, për çfarëdolloj arsyeje nuk mund të paraqiteni në afatin e konfirmuar, ju lutemi, na informoni për këtë gjë me shkrim  në adresën  të paktën 5 ditë pune përpara afatit në fjalë, në mënyrë që vendin Tuaj të kemi mundësi t'ia ofrojmë të intresuarve të tjerë.

     Në qoftë se vendi juaj nuk do të anullohet në kohë dhe as nuk do të shfrytëzohet prej Jush, atëherë do të jemi të detyruar t'i faturojmë shoqërisë Tuaj shumën prej 350,- USD për çdo vend të pashfrytëzuar si më sipër.