Skip navigation »

Loading...

Kurse dhe shkollime

Ju jeni tek: Faqja kryesore |

Travelport Albania > Kurse dhe shkollime > KURSI BAZË GDS GALILEO

KURSI BAZË GDS GALILEO

kursi pesëditor

 KURSI BAZË GDS GALILEO

Qëllimi: Marrja e njohurive bazë për sistemin e rezervimit, të nevojshme për punën në agjensitë turistike.

Përmbajtja: Disponibiliteti i vendeve ne fluturime te ndryshme, rezervimi i biletave të fluturimit, faqet e informacioneve, SSR, OSI, seating, rezervimi i grupeve, vlerësimi, queue, rezervimi i hoteleve dhe automjeteve, programimi i tastierës etj.

Njohuritë e kërkuara përpara fillimit të trajnimit: Njohuritë bazë të terminologjisë së fluturimeve në gjuhën angleze, njohja dhe përdorimi i PC

Afati:

05.02.07 - 09.02.07

Në qoftë se jeni të interesuar për një afat të caktuar, na konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në adresën:

 

Shënim: Në princip trajnimet Galileo i ofrohen klientëve tanë  falas.

Ju lutem, kini parasysh që kapaciteti i vendeve të trajnimit është i kufizuar. Në rast se, për çfarëdolloj arsyeje nuk mund të paraqiteni në afatin e konfirmuar, ju lutemi, na informoni për këtë gjë me shkrim  në adresën  të paktën 5 ditë pune përpara afatit në fjalë, në mënyrë që vendin Tuaj të kemi mundësi t'ia ofrojmë të intresuarve të tjerë.

Në qoftë se vendi juaj nuk do të anullohet në kohë dhe as nuk do të shfrytëzohet prej Jush, atëherë do të jemi të detyruar t'i faturojmë shoqërisë Tuaj shumën prej 350,- USD për çdo vend të pashfrytëzuar si më sipër.